Tiêu chuẩn thép phế liệu

Một số tiêu chuẩn áp dụng cho hàng hóa của chúng tôi:

1. Tiêu chuẩn của ISRI

2. Tiêu chuẩn của Nhật Bản cho thép phế liệu