Sản phẩm

1. Thép phế liệu:

  • HMS 1/2
  • Bi nghiền đã qua sử dụng
  • Ray đã qua sử dụng
  • Thép phế hàm lượng mangan cao

2. Than đá

3. Giấy phế liệu:

  • Hòm hộp các tông sóng cũ
  • Giấy cứng tổng hợp
  • Tobacco boxes