HMS 1/2

HMS (Heavy melting steel scrap) chỉ thép có thể tái chế được và sắt non. HMS được chia làm 2 loại chính: HMS 1 và HMS 2. Khác biệt giữa 2 loại này là HMS 1 thì không chứa thép có lớp mạ kẽm trong khi HMS 2 thì có.

HMS 1
HMS 1 ex. Chile
HMS 1 - paraguay
HMS 1 ex. Paraguay
HMS 1-2 80-20 ex Chile
HMS 1/2 80/20 ex. Chile
HMS 1/2 80/20 ex. Brazil
HMS 1/2 80/20 ex. Brazil
HMS 1-2 80-20 ex Aus 3
HMS 1/2 80/20 ex. Australia

 

HMS 1/2 80/20 ex. Panama
HMS 1/2 80/20 ex. Panama