Ray đã qua sử dụng

Railway

Ray sẽ được cắt dài nhất 1.5m (tiêu chuẩn) hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Rails ex. Chile
Rails ex. Australia