Giấy phế liệu

  1. Thùng các tông sóng cũ (OCC)
  2. Giấy cứng tổng hợp (HMP)
  3. Tobacco box