Giấy cứng tổng hợp (HMP)

Hard Mixed Paper (HMP) – theo tiêu chuẩn của ISRI
Tổng hợp các loại giấy sạch chất lượng khác nhau đã phân loại  chứa không quá 10% thành phần giấy gỗ mài.
Vật liệu cấm không vượt quá……………………………0.5 – 1%
Phụ phẩm không vượt quá…………………………..3%
HMP (mainly newspaper) ex. Japan
HMP (mainly newspaper) ex. Japan