Thùng các tông sóng cũ (OCC)

Thùng các tông sóng cũ (OCC – old corrugated containers) gồm các thùng các tông sóng có các lớp giấy của bề mặt các tông, giấy từ sợi đay hoặc giấy kraft.
Vật liệu cấm không vượt quá ………………………..1%.
Phụ phẩm không vượt quá ……………………………5%.

OCC #11 ex. Japan
OCC #11 (ISRI) ex. Japan
OCC 1.05 (EN 643) ex. UK
OCC 1.05 (EN 643) ex. UK
OCC #11 (ISRI) ex. USA
OCC #11 (ISRI) ex. USA
OCC ex. Italy
OCC ex. Italy